Merni instrumenti (merna oprema) se koriste za merenje određenih fizičkih veličina čije stanje nam govoru da li sistem centralnog grejanja funkcioniše ispravno, odnosno da li se proces grejanja odvija efikasno. U vašoj instalaciji se nalaze sledeći instrumenti: termometar (temperatura radnog fluida), termomanometar (daje informaciju i o temperaturi i o pritisku), manometar (pritisak u instalaciji) i dr.

Kako bi se poboljšala efikasnost sistema grajanja, smanjila potrošnja energenata a samim tim i smanjila cena eksplatacije sistema primenjuju se razne vrste regulacionih uređaja poput termostata.

Vrh