U sistemima centralnog grejanja strujanje vode može se ostvariti prirodnim i prinudnim putem. Kod prirodnog puta gravitacioni napor je taj koji stvara tok vode od kotla ka grejnim telima i nazad. Kod pumpnog grejanja, u rad se uključuje pumpa koja prenosi mehaničku energiju na tečnost i time se ostvaruje strujanje.

Kada su u pitanju toplovodni sistemi centralnog grejanja danas je skoro isključivo u primeni pumpno grejanje. Primena pumpi u sistemima omogućava projektovanje i izvođenje velikih razgranatih mreža.

U pumpnim sistemima takođe je moguće imati ″potopljena″ grejna tela (to su grejna tela koja se nalaze na manjoj koti u odnosu na kotao, npr. u podrumskim prostorijama ili etažama ispod podruma). Kod pumpnog grejanja napor pumpe je taj koji ostvaruje cirkulaciju vode u sistemu. Zato se pumpe u sistemima centralnog grejanja nazivaju cirkulacionim pumpama.

Iz ponude izdvajamo pumpe za grejanje, povećanje pritiska, klimatizaciju, potapajuće pumpe bunarske, kanalizacione i otpadne vode Sololift, vodosnabdevanje, snabdevanje podzemnim vodama itd.

Vrh