Kotlovi na čvrsto gorivo su uređaji u kojima se vrši sagorevanje čvrstog goriva (ugalj, ogrevno drvo i briketi.) a razvijena toplota predaje se radnom fIuidu (voda u sistemima toplovodnog grejanja) koji služi kao prenosilac toplote do mesta njenog korisćenja. Kotlovi na čvrsto gorivo u zavisnosti od materijala od koga su izrade mogu biti liveni (napravljeni od sivig liva) ili čelični.

Vrh